وزارت عدلیه ج.ا.ا از اقدام منسوبین امنیت ملی ولایت پکتیکا مبنی بر بازداشت رییس عدلیه و سرپرست آمریت قضایای دولت ولایت پکتیکا حین اخذ رشوه، استقبال می‌نماید.

گفتنی است که رییس عدلیه و سرپرست آمریت قضایای دولت ولایت پکتیکا از یکی از افرادی که در این ریاست دعوای حقوقی داشته است، صد هزار کلدار و یا افغانی ــ واحد پولی اش برای ما مشخص نیست ــ رشوه درخواست نموده است که حین اخذ آن، از سوی منسوبین امنیت ملی پکتیکا بازداشت گردیدند.

هر چند وزارت عدلیه به منظور رسیدگی بهتر به دعواهای حقوقی شهروندان و مبارزه با فساد اداری، تلاش‌هایی را انجام داده است و اما از هر اقدامی که سبب جلوگیری از انجام جرم و فساد شود، استقبال و پشتیبانی می‌نماید.

وزارت عدلیه به منظور عدم ایجاد سکتگی در پیشبرد وظایف این اداره، عجالتاً یکی از کارمندان این اداره را به عنوان سرپرست تا هنگام رقابت آزاد، معرفی نموده است.

باور ما این است که فساد اداری در کشور به اندازۀ تروریسم و مواد مخدر، کشنده است. لازم است تا تمامی نهادهای مسوول در این راستا تلاش‌های شان را شدت بخشیده و هماهنگی‌ لازم نمایند.