اطلاعیۀ وزارت عدلیه

بدین‌وسیله به تاسی از فقرۀ (2) ماده چهل‌وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که وزارت عدلیه در نظر دارد قرارداد اعمار تعمیر مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت بدخشان را به قیمت مجموعی مبلغ (39 ملیون 919 هزار 812 اعشاریه 6)، افغانی به شرکت ساختمانی عمران بهمن اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل به آمریت تهیه و تدارکات وزارت عدلیه، واقع سرک پانزدهم وزیر محمد اکبرخان، کوچه سوم مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات، ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.