اطلاعیۀ وزارت عدلیه - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

اطلاعیۀ وزارت عدلیه

بدین‌وسیله به تاسی از فقرۀ (2) ماده چهل‌وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که وزارت عدلیه در نظر دارد قرارداد اعمار تعمیر مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت بدخشان را به قیمت مجموعی مبلغ (39 ملیون 919 هزار 812 اعشاریه 6)، افغانی به شرکت ساختمانی عمران بهمن اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل به آمریت تهیه و تدارکات وزارت عدلیه، واقع سرک پانزدهم وزیر محمد اکبرخان، کوچه سوم مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات، ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.