قرارداد تدارک (1) قلم گاز مایع با کیفیت

ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (1) قلم گاز مایع با کیفیت برای پخت و پز و تسخین شعبات مربوطه خویش برای سال مالی 1397 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغانی و نیز در حافظه یا فلش دیسک از تاریخ نشر اعلان الی مدت (21) یوم تقویمی از مدیریت تهیه و تدارکات ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل، واقع بادام باغ، متصل بلاکهای تهیه مسکن بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته به ساعت دو بجه بعد از ظهر و تاریخ معینه مندرج شرطنامه واقع سرک پانزدهم وزیر محمد اکبرخان منزل چهارم آمریت تدارکات مرکز وزارت عدلیه به حضور داشت هیئت موظف بازگشایی آفرها ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد یا گرنتی بانکی مبلغ (45500) چهل و پنج هزار و پنجصد افغانی میباشد.