قرارداد تدارک (19) قلم مواد اعاشوی.

ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی (19) قلم مواد اعاشوی مربوطه خویش برای سال مالی 1397 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغانی و نیز در حافظه یا فلش دیسک از تاریخ نشر اعلان الی مدت (21) یوم تقویمی از مدیریت تهیه و تدارکات ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل، واقع بادام باغ، متصل بلاک‌های تهیه مسکن بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته به ساعت دو بجه بعد از ظهر و تاریخ معینه مندرج شرطنامه، واقع سرک پانزدهم وزیر محمد اکبرخان، منزل چهارم، آمریت تدارکات مرکز وزارت عدلیه با حضور داشت هیئت موظف بازگشایی آفرها، ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به صورت پول نقد یا گرنتی بانکی مبلغ (480000) چهارصدو هشتاد هزار افغانی بوده و در جلسه آفرگشایی ساعت دو بجه بعد از ظهر به  تاریخ معینه مندرج شرطنامه، واقع منزل چهارم آمریت تدارکات وزارت عدلیه با حضور داشت هیئت موظف بازگشایی آفرها اخذ و تدویر می‌گردد.