قرار داد تدارک 25 mb انترنت - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

قرار داد تدارک 25 mb انترنت

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در مراحل داوطلبی تدارک مقدار (25 MBPS Download/12 mbps upload at least 5 public IP Address) در سال مالی 1397 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری در مقابل 500 افغانی بدست بیاورند. از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز تقویمی آفرهای خویش را ارایه نمایند. حصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی میعاد ضرب العجل تسلیمی صورت می گیرد. تضمین آفر مبلغ (89000) هشتاد و نه هزار افغانی تضمین بانکی ضم آفرها باشد.