اطلاعیۀ وزارت عدلیه - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

اطلاعیۀ وزارت عدلیه

وزارت عدلیه در نظر دارد قرارداد تدارک مقدار (29056) کیلو گاز مایع و (1918) لیتر تیل دیزل جهت تسخین دفاتر وزارت عدلیه را با شرکت تجارتی عمر راستین لمیتد واقع کوتل خیرخانه ناحیه 17، به قیمت مجموعی (1676718) یک ملیون ششصدو هفتادو شش هزار و هفتصدوهجده افغانی قرارداد نماید. شرکت های خصوصی و دولتی که در مورد ادعا داشته باشد از تاریخ نشر اعلان الی (7) روز تقویمی به آمریت تدارکات وزارت عدلیه شکایت خویش را درج نمایند در غیر آن حق شکایت را ندارند.

البته این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی ختم میعاد آن قرارداد عقد نخواهد شد.