اعلان داوطلبی گاز مایع و تیل دیزل

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در مراحل داوطلبی تدارک مقدار (29056) کیلوگاز مایع و مقدار (1918) لیتر تیل دیزل جهت تسخین دفاتر خویش در سال مالی 1396 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری در مقابل 500 افغانی بدست بیاورند. از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز تقویمی آفرهای خویش را ارایه نمایند.

حصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی میعاد ضرب العجل تسلیمی صورت می گیرد. تضمین آفر مبلغ (63000) افغانی تضمین بانکی ضم آفرها باشد.