رییس عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه از دیوان‌های محکمه ابتداییه حوزه اول شهر کابل دیدن کرد

۵ میزان ۱۳۹۶

خانم عزیزه عدالت‌خواه، رییس عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا و مشاور دفتر جی اس اس پی، طبق پلان منظور شده قبلی به منظور نظارت از کار کرد‌ها و فعالیت‌های مساعدین حقوقی به محاکم حوزه‌های چهارگانه رفته و با قاضی احمد سعید اشرفی رییس محاکم حوزه اول، رییس دیوان امنیت عامه و سرپرست دیوان جزایی ملاقات‌های تعارفی نمودند.

 خانم عدالت‌خواه رییس عمومی مساعدت‌های حقوقی، هدف از این برنامه‌‌ی نظارتی را بهبود در امور مربوط به ارایه خدمات مساعدت‌های حقوقی از طریق وزارت عدلیه عنوان نموده اضافه کرد که وزارت عدلیه وریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی مطابق به احکام قوانین مربوط مصمم است تا خدمات مساعدت‌های حقوقی با‌کیفیت را برای مظنونین و متهمین بی‌بضاعت عرضه نماید.

رؤسای محاکم ابتداییه حوزه اول این ابتکار ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی را ستوده ونیز از نقش و کارکرد‌های مساعدین حقوقی در نظام حقوقی کشور ستایش کردند.همچنان، رؤسای محاکم برای بهبود روند ارایه خدمات مساعدت‌های حقوقی بعضی پیشنهادات مشخص را ابراز نمودند.

در نتیجه این ملاقات توافقات ذیل صورت گرفت:

  • حضور مساعدین حقوقی در میعاد معین بعد از توظیف ایشان به محکمه برای مطالعه دوسیه و اشتراک در جلسات قضایی جهت دفاع از موکلین خویش به وقت معینه؛
  • تقویت ارتباطات کاری میان مسئولین تحریرات محاکم و مسئولین ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی؛
  • سرعت عمل در امور مربوط به مساعدین حقوقی؛
  • همکاری مساعدین حقوقی در هماهنگ نمودن مکاتیب برای توظیف مساعد حقوقی بین محاکم و ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی؛
  • توجه وتمرکز مسلکی بیشتر مساعدین حقوقی در ترتیب دفاعیه‌ها، اعتراضیه‌ها و دفع اعتراض؛

تدویر سیمینار‌ها برای مساعدین حقوقی جهت ارتقای ظرفیت مسلکی.