قابل توجه تمامی دفاتر رهنمای معاملات و موتر فروشی ها !

بر طبق فقره 1 ماده 34 قانون رهنمای معاملات منتشره جریده رسمی 1238 ، که به تاریخ 10 عقرب سال 1395 توشیح و نافذ گردیده است ، دارنده گان جواز نامه رهنمای معاملات را مکلف ساخته که بعد از انفاذ این قانون الی مدت یک سال جوازنامه های خود را تجدید نمایند.

بناءً مالکین تمامی دفاتر رهنما و موتر فروشان که تاریخ اعتبار جوازنامه های آنها گذشته است. مکلف اند تا تاریخ 10 عقرب سال جاری بخاطر تجدید و یا فسخ جواز خویش به آمریت رهنمای معاملات مراجعه نمایند. در غیر آن دارنده جوازنامه بر طبق فقره 3 ماده 34 در برابر هر روز تاخیرمکلف به پرداخت مبلغ 300 افغانی و بر طبق فقره 1 ماده 29 در برابر هر ماه فعالیت غیر قانونی علاوه بر مسدود نمودن دفترش، مکلف به پرداخت مبلغ بیست هزار افغانی به عنوان جریمه میباشند. همچنان از تمامی هموطنان خویش خواهشمندیم تا معاملات خویش را با آنعده از رهنما و موتر فروشان انجام دهند که جواز، سته (سند معامله) و مهر آنها به گونه قانونی ثبت وزارت عدلیه میباشد،برای معلومات بیشتر همشهریان میتوانند به آمریت رهنمای معاملات مراجعه و یا هم به شماره  مبایل 0776126428 تماس حاصل نمایند.