تدویر برنامه آگاهی دهی جندر برای 200 تن از متعلمین ذکور و اناث مکاتب شهر کابل

آمریت جندر وزارت عدلیه ج.ا.ا با همکاری مالی دفتر محترم GIZ جهت ترویج برابری جندر (جنسیت اجتماعی)، برنامه آگاهی دهی جندر رابرای 200 تن از متعلمین ذکور و اناث مکاتب شهر کابل، تدویر نمود.

در این برنامه راجع به موضوعات چون (تعریف جندر، تعریف جنس، فرق بین جنس و جندر، تاریخچه جندر در جهان و جندر از دیدگاه اسلام) به متعلمین مکاتب شهر کابل، آگاهی داده شد.