اطلاعیۀ وزارت عدلیه

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عمومی رسانیده میشود که وزارت عدلیه در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار تعمیر ریاست عدلیه ولایت نیمروز را به قیمت مجموعی مبلغ (25019320) بیست و پنج میلیون نوزده هزار و سه صدو بیست افغانی با شرکت ساختمانی عاطفی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل به آمریت تدارکات واقع سرک پانزدهم وزیر محمد اکبرخان  کوچه سوم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد خواهد شد.