برای بیش از 300 هزار شهروندان در سراسر کشور، آگاهی‌های حقوقی داده شد. - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

برای بیش از 300 هزار شهروندان در سراسر کشور، آگاهی‌های حقوقی داده شد.

کابل- سه شنبه 21 سنبله 1396 

آگاهی دهی حقوقی یکی از مسؤولیت‌های وزارت عدلیه ج.ا.ا است، بر بنیاد این، وزارت عدلیه در سراسر کشور از طریق مکاتب، نواحی شهر و ولسوالی‌ها، مساجد، پرورشگاه‌ها، اداره‌های دولتی، مراکز اصلاح و تربیت اطفال، رسانه‌ها، نشریه‌ها و جراید، آگهی‌های حقوقی می‌دهد. هم‌چنان، پس از ایجاد حکومت وحدت ملی تاکنون به تعداد 8 جلد بوکلیت، بیش از 500 هزار بروشور، پوستر و بلبورد و ماهنامۀ آگاهی حقوقی نشر گردیده است. این آگاهی‌ها در بارۀ رسم و رواج‌های ناپسند، حقوق طفل، حقوق افراد دارای معلولیت، حقوق مظنون و متهم، غصب از دیدگاه قانون و شریعت، اختطاف انسان و مهاجرین، روند محاکمه قضایای مدنی، منع مواد مخدر از دیدگاه شرع و قانون و برخی موارد مهم دیگر، ارایه گردید. گیرنده‌گان این پیام‌ها، دانش آموزان مکاتب، وکلای گذر، پرسونل پولیس عامه، زندانیان، توقیف شده گان، اطفال مراکز اصلاح و باشنده گان محل، می‌باشند.