از غصب3 هزار و 40 جریب زمین‌های دولتی، بیش از 293 ملیون افغانی و بیش از 14 ملیون دالر،جلوگیری گردیده است. - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

از غصب3 هزار و 40 جریب زمین‌های دولتی، بیش از 293 ملیون افغانی و بیش از 14 ملیون دالر،جلوگیری گردیده است.

کابل- دوشنبه 19سنبله 1396

بر بنیاد قانون، وزارت عدلیه از حقوق مالی و منافع قانونی دولت به‌ویژه زمین و دارایی‌های منقول و غیر‌منقول در پیشگاه محاکم دفاع می‌نماید.
اعضای مسلکی این اداره پس از تلاش‌های همه روزه توانسته‌ اند درشش ماه نخست سال مالی 1396، به موازی 3040 جریب و 56 بسوه و 25 بسواسه زمین، 2806  مترمربع زمین تجارتی، 7602 مترمربع زمین زراعتی، 18 باب دوکان، 6 دربند حویلی، 3 باب آپارتمان، (293207858) (دو صدو نود‌ و‌ سه ملیون دوصد و هفت هزار و هشتصد و پنجاه ‌و‌هشت)افغانی، (14170092) (چهارده ملیون ویکصدو هفتاد هزار و نود و دو) دالر آمریکایی را در مرحلۀ تمیز به نفع دولت، به پایان برسانند.
بر بنیاد احکام قانون قضایای دولت، همۀ ادارات دولتی مکلف اند، درصورتی‌که اموال منقول وغیر منقول شان توسط اشخاص و افراد، مورد تصرف غیرقانونی وغصب قرار گرفته باشند، اسناد ومدارک خود را با نماینده‌شان معرفی نمایند تا به‌طور مشترک، از حقوق عامه دفاع نماییم.