اعلان داوطلبي پروژه اعمار ریاست عدلیه ولایت بادغیس - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان داوطلبي پروژه اعمار ریاست عدلیه ولایت بادغیس

آمریت تدارکات وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار ریاست عدلیه ولایت بادغیس  اشتراک نموده و شرطنامه را در مقابل پرداخت (1000) افغانی بدون پول برگشت از مدیریت تدارکات ساختمانی این وزارت بدست بیاورند.

تاریخ آفر گشائی بعد از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ساعت  ..:10 قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات وزارت عدلیه سرک (15) وزیر محمد اکبرخان  کوچه سوم برگزار میگردد.

تضمین آفر مبلغ (850000) هشتصدو پنجاه هزار افغانی پول نقد یا ضمانت بانکی بوده و کاپی جواز نیز ضم پیشنهاد ضرورت است.