اعلان مجدد داوطلبي پروژه اعمار تعمیر مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت بدخشان - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان مجدد داوطلبي پروژه اعمار تعمیر مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت بدخشان

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت بدخشان اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (1000) افغانی از آمریت تهیه و تدارکات وزارت عدلیه سرک پانزدهم وزیر محمد اکبرخان از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی  بدست آورند، آفرهای  ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به مبلغ (1000000) یک ملیون افغانی ضمانت بانکی از داوطلبان اخذ میگردد.