اعلامیۀ مطبوعاتی وزارت عدلیه

فوری
اعلامیه‌ای مطبوعاتی؛

کابل- 22 اسد 1396

احکام جزایی در پیوند به قانون منع خشونت علیه زنان به حالت خود بوده و مرعی الاجراست.
هر چند رهبری وزارت عدلیه ج.ا.ا، پیش از این، وزارت امور زنان و جامعۀ مدنی را در جریان گذاشته بود که با انفاذ کود جزاء، احکام جزایی در پیوند به قانون منع خشونت علیه زنان به حالت خود بوده و مرعی الاجراست؛ اما با آن‌هم انستیتوت قانون گزاری و تحقیقات علمی-حقوقی وزارت عدلیه به منظور توضیح بیشتر چنین اعلام می‌دارد:
بنابر هدایت رهبری دولت، در اثر تقاضای بسیاری از زنان، احکام جزایی قانون منع خشونت علیه زنان از کود جزاء حذف گردیده وشامل این کود نمی‌باشد. این احکام، در قانون منع خشونت علیه زنان به حالت خود بوده و مرعی الاجراست.