تدویر ورکشاپ توضیح مقرره منع آزار و اذیت زنان

آمریت جندر وزارت عدلیه به منظور آگاهی کارکنان وزارت عدلیه ج.ا.ا، از مقرره منع آزار و اذیت زنان، ورکشاپ  دو روزه را به روزهای 16 و 17  اسد سال روان، برای 40 تن از کارکنان اناث و ذکور در تالار این وزارت به همکاری مالی دفتر محترم  GIZ به راه انداخت.

در این ورکشاپ روی موضوعات چون (مفهوم شناسی آزار و اذیت، عوامل آزار و اذیت زنان، امکان وقوع آزار و اذیت، آزار و  اذیت از منظر آموزه های اسلام و مقرره منع آزار و اذیت زنان) بحث صورت گرفت.