نشست همآهنگی میان وزارت عدلیه، دونرها و نهادهای بین المللی همکار بااین وزارت،برگزار گردید.

۱۰ اسد ۱۳۹۶

این نشست از سوی ریاست ارتباط خارجه وزارت عدلیه و اشتراک برخی از رییسان مرکزی وزارت عدلیه و نماینده‌گان دونرها و نهادهای بین المللی همکار، به منظور انسجام، هماهنگی وچگونگی استفاده‌ی بهتر از کمک‌های بین المللی در هُتل صافی لندمارک-کابل، برگزار گردید.

در این نشست، اهداف و اهمیت ریاست ارتباط خارجه بیان گردیده و تأکید صورت گرفت تا دونرها و نهادهای همکار از مجرای ریاست ارتباط خارجه با سایر ریاست‌ها و بخش‌های وزارت عدلیه،ارتباط تأمین نمایند.

در همین حال، نماینده گان نهادهای بین المللی همکار با وزارت عدلیه در باره‌یعرصه های کاری، دستآوردها، چالش‌ها و مشکلات شان در بخش سکتور عدلی و قضایی معلومات داده، بحث و گفت‌وگو نمودند.

آقای عبدالوکیل حنیفی رییس پروژه‌ی بانک جهانی در وزارت عدلیه در پیوند به تمدید پروژه‌ی بانک جهانی و تعمیر جدید وزارت عدلیه سخن گفته و اطمینان داد که کار ساخت تعمیر جدید وزارت عدلیه، تقریباً ۸۰ درصد پیش رفته است. وی اضافه کرد که تا چند ماه دیگر، کار ساختمان تعمیر جدید وزارت عدلیه به پایان می‌رسد.

در این نشست،برخی از نیازمندی‌ها، طرح‌ها و برنامه های وزارت عدلیه با دونرها و نهادهای بین المللی مطرح گردید تا به منظور رفع و عملی کردن آن، همکاری صورت بگیرد.