تفاهم‌نامه‌ی به ارزش ۶۸ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر با هربرت اسمیت رییس اداره‌ی انکشاف بین المللی آمریکا (USAID) در افغانستان امضاء گردید.

8 اسد 1396
این تفاهم‌نامه برای پنج سال به منظور دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی با کیفیت، تضمین شفافیت در اجرأت اداره‌های حقوق، ارتقای ظرفیت کارکنان اداره‌های حقوق، تجدید و تدوین پالیسی‌ها و طرزالعمل‌ها، تشریح قوانین خانواده، طرز تحصیل حقوق، اصول محاکمات مدنی و تجارتی و ایجاد سیستم مدیریت ثبت قضایای مدنی به امضاء رسیده است.
ریچارد اچ ریلی معاوون سفارت آمریکا در کابل هم‌چنان اطمینان داد که حمایت مالی و فنی‌شان را از برنامۀ عدالت بیشتر می‌سازند که این کار دسترسی مردم افغانستان را برای دریافت مشوره‌های حقوقی ساده ساخته و در حل پرونده‌های حقوقی نیز آنان را کمک می‌کند.