اطلاعیۀ وزارت عدلیه

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عمومی رسانیده میشود که وزارت عدلیه در نظر دارد قرارداد پروژه 73 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع خویش را به قیمت مجموعی مبلغ (1708500) یک میلیون وهفت صدو هشت هزار و پنج صد افغانی  با شرکت خدمات لوژستیکی کابورا اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند. می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل به آمریت تدارکات واقع سرک پانزدهم وزیر محمد اکبرخان کوچه سوم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد خواهد شد.