اطلاعیه وزارت عدلیه

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت عدلیه در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار تعمیر مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت پکتیکا را به قیمت مجموعی (48717646.67) چهل و هشت ملیون هفتصدو هفده هزار و ششصدو چهل و شش اعشاریه شصت وهفت افغانی با شرکت ساختمانی افغان رولکس اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند. می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل به آمریت تدارکات واقع سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان کوچه سوم وفق ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد خواهد شد.