اعلان داوطلبي پروژه اعمار و ترمیم چاب آب چاه سپتیک و اطاق های محافظین تعمیر مرکزی وزارت عدلیه

آمریت تدارکات وزارت عدلیه برای بار دوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار و ترمیم چاب آب  چاه سپتیک و اطاق های محافظین تعمیر مرکزی وزارت عدلیه اشتراک نموده و شرطنامه را در مقابل پرداخت (1000) افغانی بدون پول برگشت از مدیریت تدارکات ساختمانی این وزارت بدست بیاورند.

تاریخ آفر گشائی بعد از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ساعت  ..:2 بعد از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات وزارت عدلیه سرک (15) وزیر محمد اکبرخان  کوچه سوم برگزار میگردد.

تضمین آفر مبلغ (303220) سه صد و سه هزار و دوصد بیست افغانی پول نقد یا ضمانت بانکی بوده و کاپی جواز نیز ضم پیشنهاد ضرورت است.