برگزاری مجلس همآهنگی آمریت جندر با نمایندگان اناث ریاست‌های مرکزی وزارت عدلیه - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

برگزاری مجلس همآهنگی آمریت جندر با نمایندگان اناث ریاست‌های مرکزی وزارت عدلیه

آمریت جندر وزارت عدلیه ج.ا.ا، اولین مجلس همآهنگی خویش را جهت ارایه فعالیت‌ها و دست آورد‌های که در جریان سال جاری انجام داده است، تدویر نمود.

در این جلسه بر علاوه ارایه فعالیت‌های انجام شده، روی مشکلات فرا روی کارمندان اناث این وزارت نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنان پیشنهادات و راه حل‌های مؤثر به منظور بهبود مشکلات ارایه گردید.

اشتراک کنندگان پیشنهاد نمودند که از روز مادر همه ساله در این وزارت تجلیل به عمل آید و حضور بیشتر زنان کارمند در برنامه‌های ارتقای ظرفیت در نظر گرفته شود و همچنان پیشنهاد نمودند که یک جایی جهت ادای نماز برای طبقه اناث در نظر گرفته شود.  

گزارش دهنده  آمریت جندر