نشست کاری ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی به منظور انسجام و همآهنگی بهتر امور، برگزار گردید. - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

نشست کاری ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی به منظور انسجام و همآهنگی بهتر امور، برگزار گردید.

23/2/1396

نشست کاری ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا به منظور انسجام و همآهنگی بهتر امور به ریاست عزیزه عدالتخواه رییس جدید این ریاست، برگزار گردید.  

خانم عدالتخواه از کارکرد‌های رییس پیشین ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی به قدردانی یاد نموده گفت: کارهای زیادی در این ریاست صورت گرفته و ما هم سعی می‌نماییم تا روند کاری آن را تعقیب نموده و به شکل بهتر سرعت ببخشیم. در ادامه، آمرین این ریاست، گزارش کارکرد های سال 1396 شان را ارایه نموده، پیشنهادات و طرح هایی را جهت بهبود امور مطرح نمودند.

خانم عدالتخواه وعده نمود که مشکلات و چالش‌های شان را با مقام وزارت مطرح نموده و به زودترین فرصت، در حل آنها اقدام خواهد نمود.

در پایان، فیصله بر آن شد تا به منظور رفع مشکلات، این‌چنین نشست‌ها را ماه یک‌بار برگزار نموده و اقدام نمایند.