گزارش ورکشاپ توضیح مقرره منع آزار و اذیت زنان - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

گزارش ورکشاپ توضیح مقرره منع آزار و اذیت زنان

آمریت جندر معینیت اداری وزارت عدلیۀ ج.ا.ا به همکاری تخنیکی و مالی دفتر محترم GIZ، سومین دور برنامه توضیح مقرره منع آزار و اذیت زنان را در جریان سال روان برای ۲۰ تن از کارمندان (اناث و ذکور) وزارت عدلیه در تالار این وزارت تدویر نمود.

هدف از تدویر این برنامه را بلند بردن سطح آگاهی کارمندان از مقرره منع آزار و اذیت زنان تشکیل می‌داد.