پروسه داوطلبی تدارک 73 قلم قرطاسیه باب - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

پروسه داوطلبی تدارک 73 قلم قرطاسیه باب

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 73 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع مورد ضرورت تحویلخانه وزارت عدلیه اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغانی از آمریت تدارکات وزارت عدلیه واقع شیرپور از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی بدست آورند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به مبلغ (104000) افغانی ضمانت بانکی یا پول نقد از نزد داوطلبان اخذ میگردد.