چهارمین نشست همآهنگی ماهوار دفتر بین المللی هاجر با همآهنگی کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، در تالار کنفرانس های وزارت عدلیه دایر گردید. - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

چهارمین نشست همآهنگی ماهوار دفتر بین المللی هاجر با همآهنگی کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، در تالار کنفرانس های وزارت عدلیه دایر گردید.

10 ثور 1396

این نشست با اشتراک نماینده‌گان نهاد‌های دولتی و غیر دولتی که در راستای مبارزه علیه قاچاق انسان فعالیت مینمایند، برگزار گردید.

در این نشست روی نقش وزارت امور زنان در زمینه حمایت از متضررین، مشکلات مراکز حمایوی و به خصوص مشکلات و حمایت از متضررین قاچاق انسان بحث و تبادل نظرصورت گرفت و پروگرام های توانمند سازی اقتصادی که از طرف مراکز حمایوی برای متضررین عرضه میشود، به معرفی گرفته شد.

نازیه فیضی رییس مراکز حمایوی وزارت امور زنان گفت که این وزارت تا اکنون،  در 20 ولایات افغانستان، تنها 28 مرکز حمایوی برای حمایت از متضررین و قربانیان انواع خشونت ها دارد. دفتر هاجر یگانه دفتر است که متضررین قاچاق انسان را در افغانستان حمایت می نماید. وی ضمن قدردانی از دفتر مذکور خواست تا این خدمات را ادامه داده و در سایر ولایات کشور نیز گسترش دهند.

محمدحسن سلیمی مسوول سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران گفت که نبود مراکز حمایوی برای قربانی قاچاق انسان، یک چالش بزرگ است و وزارت امور خارجه امریکا نیز در این زمینه سفارش نموده که باید از قربانی قاچاق انسان حمایت شود. وی گفت که نظربه گزارش وزارت امور زنان 28 مرکز حمایوی در مرکز و ولایات موجود است که صرف یک مرکز حمایوی برای قربانی قاچاق انسان بوده و متباقی مراکز حمایوی از قربانیان خشونت علیه زنان حمایت می نماید، نسبت به آمار و ارقام قاچاق انسان، مرکز حمایوی قربانیان قاچاق انسان اندک بوده و باید توجه لازم صورت گیرد تا به مشکل قربانیان قاچاق انسان رسیده گی شود.

 در خاتمه، اشتراک کننده‌گان، نظریات و پیشنهادات شان را جهت بهبود عرضه خدمات برای متضررین به خصوص متضررین قاچاق انسان، ارائه نمودند.