اطلاعیه ریاست انسجام، بررسی و ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی وزارت عدلیه ! - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

اطلاعیه ریاست انسجام، بررسی و ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی وزارت عدلیه !

تعدیل برخی از مواد قانون جمعیت ها به اساس فرمان تقنینی شماره (244) مورخ 14/12/1395 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توشیح گردیده است.

جزء (سوم) ماده اول چنین مشعر است:

هرگاه جمعیت مطابق حکم مندرج فقره (1) این ماده گزارش فعالیت خویش را بعد از ختم سال مالی درخلال مدت یک ماه به وزارت عدلیه ارائه نه نمایند، نام جمعیت از دفتر ثبت ، حذف و جوازنامه آن لغو میگردد.