بازدید جلالتمآب دکتور عبدالبصیر انور از کار باز سازی مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل واقع بادام باغ . - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

بازدید جلالتمآب دکتور عبدالبصیر انور از کار باز سازی مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل واقع بادام باغ .

بازدید جلالتمآب دکتور عبدالبصیر انور از کار باز سازی مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل واقع بادام باغ .