سومین جلسۀ هماهنگی کمیته تخنیکی کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در تالار کنفرانس های وزارت عدلیه برگزار گردید. - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

سومین جلسۀ هماهنگی کمیته تخنیکی کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در تالار کنفرانس های وزارت عدلیه برگزار گردید.

8 حمل 1396

 این جلسه به منظور ایجاد سیستم رجعت دهی قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و جلوگیری از تکرار ثبت قضایا، یکسان بودن آمار و ارقام قربانیان، نقش وزارت امور داخله طبق قانون جدید مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، چالش ها و موانع آمریت مبارزه با قاچاق انسان وزارت امور داخله در روند دستگیری قاچاقبران با شرکت های حمل و نقل، هوتل ها و محافظت از قربانیان قاچاق انسان در کابل و ولایات تدویر یافته بود. در جلسه 42 تن از نماینده گان عضو کمیته تخنیکی و نهادهای مختلف اشتراک نموده بودند.

در اخیر جلسه مؤسسۀ هاجر وعده سپرد که برنامه آگاهی دهی را برای پرسونل آمریت مبارزه با قاچاق انسان طور مسلکی و تخصصی به هماهنگی سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران دایر می نماید، تا پولیس مبارزه با قاچاق انسان را در شیوه دستگیری، شناسائی و حفاظت متضررین قاچاق انسان توانایی بخشیده و مشکلات شان مرفوع گردد.