گزارش سفر هیئت افغانی به کشور اندونیزیا - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

گزارش سفر هیئت افغانی به کشور اندونیزیا

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از همان آغاز روز های کاری خویش مبارزه با فساد اداری را یکی از چالش های بزرگ در برابر مردم و دولت تشخیص نموده و برای مبارزه با این پدیدۀ شوم تدابیر مختلف را روی دست گرفته است.

ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تحت ریاست رئیس جمهور به اشتراک مقامات عالی دولتی؛ معاون دوم ریاست جمهوری، رئیس ستره محکمه، لوی سارنوال، وزرای عدلیه، مالیه، داخله، رئیس عمومی امنیت ملی، سایر مقامات دولت. ایجاد مرکز عدلی و قضایی تحت نظر لوی سارنوال که در آن پولیس مبارزه با جرایم سنگین، سارنوالی های ابتدائیه و استیناف و محاکم ابتدائیه و استیناف وجود دارد و عمدتاً قضایایی را که مطابق احکام فرمان مقام محترم ریاست جمهوری و مصوبۀ ستره محکمه در رابطه به فساد اداری مشخص ساخته شده است، بررسی، تحقیق، تعقیب و رسیدگی می نمایند.

اصدار فرمان در رابطه به استقلالیت کمیته مشترک مستقل مبارزه با فساد اداری به خاطر بررسی و نظارت از اجراآت و فعالیت های مراجع داخلی و خارجی مقیم افغانستان که از کمک های جامعۀ جهانی تمویل می گردند و سایر اقدامات در مورد بازسازی ادارات و نهاد های عدلی و قضایی و ایجاد اصلاحات در آن ها روی دست گرفته است که لله الحمد نتایج ملموسی را در پی داشته و از این بابت در گزارش سالانه جامعه جهانی افغانستان پنج پله پیشرفت داشته است.

هیئت افغانستان که متشکل از نمایندگان ریاست جمهوری، وزارت عدلیه، ستره محکمه، لوی سارنوالی، وزارت امور خارجه، ادارۀ عالی نظارت از تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، شورای علما، جامعه مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود؛ تحت ریاست محترم داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان به اساس دعوت کمیسیون محو فساد اداری جمهوری اندونیزیا به تاریخ 8 – 9  مارچ سال جاری در جاگارتا پایتخت آن کشور با مقامات کمیسیون محو فساد اداری ملاقات نموده ضمن تبادل نظر و طرح چالش ها کوشش به عمل آمد تا از تجارب کمیسیون محو فساد اداری اندونیزیا که دارای مدل خاصی بوده و تا حد زیادی در میان مردم آن کشور جا افتاده و مورد قبول و احترام قرار گرفته است، استفاده به عمل آید. هیئت از اجراآت و فعالیت های عملی کمیسیون محو فساد اداری در بخش های مختلف بازدید به عمل آورده و مسایلی را که در افغانستان؛ جنبۀ عملی و تطبیقی داشت، منحیث تجارب کشور دوست اندونیزیا با خود یادداشت نمود.

ضمن ملاقات های جداگانه وعده سپرده شد تا کمیسیون موصوف تجارب و مسایل نظری مانند قوانین و مقررات و برخی از نشرات دیگر را وقتاً فوقتاً با ما شریک سازد.

دیدار دیگری را که هئیت افغانی ضمن سفر کوتاه خود با وزیر عدلیه و هیئت معیتی داشت در مورد همکاری ها میان وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت عدلیۀ کشور دوست جمهوری اندونیزیا صحبت به عمل آمده و موارد همکاری ها مشخص گردید که مقام وزارت عدلیه اندونیزیا  در موارد مختلف وعدۀ همکاری داد. از این که سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در اندونیزیا در این ملاقات ها حضور داشت فیصله به عمل آمد تا این همکاری ها از طریق سفارت افغانستان در اندونیزیا با وزارت خارجه  ترتیب و تنظیم شود.