از هشتم مارچ روز جهانی زن در وزارت عدلیه، بزرگداشت شد - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

از هشتم مارچ روز جهانی زن در وزارت عدلیه، بزرگداشت شد

17/12/1395

در محفلی که به همین مناسبت از سوی آمریت جندر وزارت عدلیه، در تالار کنفرانس‌های این وزارت برگزار گردیده بود، رییسان وزارت عدلیه، رییس حقوق وزارت امور زنان، نماینده محترم GIZ و جمعی از مهمانان و کارمندان وزارت عدلیه اشتراک نموده بودند.

شوونوال شاه ولی عطایی رییس پالیسی و پلان وزارت عدلیه به نمایندگی از منسوبین این وزارت، روز جهانی زن را تبریک گفته و در مورد جایگاه زن در اسلام صحبت نمود. وی همچنان پیام تبریکیه ای را که به همین مناسبت تهیه گردیده بود، قرائت نمود.

خانم عزیزه عدالتخواه رییس حقوق وزارت امور زنان نیز هشتم مارچ (روز همبستگی زن) را به زنان تبریک گفته و پیام تبریکیه الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان را به مناسبت هشتم مارچ، قرائت نمود.

در پایان، خانم کاترین نماینده دفتر GIZ هشتم مارچ روز جهانی زن را به زنان افغانستان و جهان تبریک گفته و در مورد برنامه های که در سال 2017 به مناسبت هشت مارچ و توانمند سازی زنان روی آن کار خواهد شد، صحبت نمود.