نشست هماهنگی میان ریاست عمومی قضایای دولت و ادارات دولتی برگزار گردید - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

نشست هماهنگی میان ریاست عمومی قضایای دولت و ادارات دولتی برگزار گردید

20/11/1395

نشست هماهنگی میان ریاست عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه ج.ا.ا و ادارات دولتی، به ریاست میر محمد انور سادات رییس عمومی قضایای دولت برگزار گردید.

در این نشست ابتدا مروری بر تصامیم، پیشنهادات و نظریاتی‌که در جلسه قبلی مورد بحث قرار گرفته بود، صورت گرفت و همچنان ریاست عمومی قضایای دولت گزارش مختصری از دست آورد‌های این ریاست را ارائه نمود. در ادامه روی اجراآت و چگونگی رسیدگی ریاست عمومی قضایای دولت به دوسیه‌های واصله به این اداره، بحث شد.    

در این نشست از نمایندگان وزارتخانه‌ها و ادارات ذیربط خواسته شد تا از رویدادها و تصمیم‌های جلسه به اداره مربوط خویش اطلاع داده و نتایج آن را در جلسه بعدی مطرح نمایند. و همچنان از وزارت‌های مالیه و اطلاعات و فرهنگ خواسته شد تا در قسمت تبدیلی ملکیت، دفاع از ملکیت و چگونگی رسیدگی به قضایا، نماینده خویش را به ریاست عمومی قضایای دولت فرستاده و نحوه اجراآت آنرا در جلسه بعدی گزارش دهند.

هرگاه ادارات در رابطه به موضوعاتی‌که در اداره قضایای دولت زیر بررسی قرار دارند، از نحوه اجراآت شکایت داشته باشند، بهتر است نماینده شان به ریاست عمومی قضایا مراجعه نماید تا مشکل موجود با ملاحظه دوسیه در کمترین وقت ممکن رفع گردد.

در اخیر فیصله شد تا جلسات طور مداوم و در معیاد معینه با اشتراک نمایندگان با صلاحیت و مسلکی ادارات که راجع به موضوعات مورد بحث معلومات کافی داشته باشند، برگزار گردد و از جریان جلسه به مسوولین درجه اول شان گزارش دهند تا در زمینه جلب همکاری صورت گیرد.