آغاز کمپاین سه ماهۀ آگاهی عامه حقوقی در مورد محو خشونت علیه زنان در مرکز و ولایات - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

آغاز کمپاین سه ماهۀ آگاهی عامه حقوقی در مورد محو خشونت علیه زنان در مرکز و ولایات

این یک واقعیت مسلم است که زنان با در نظر داشت احکام والای شریعت اسلام، قوانون های نافذه کشور و  اسناد بین المللی، دارای حقوق خاص و انکار ناپذیر می‌باشد. اما متاسفانه طوریکه در عمل مشاهده می‌گردد، روز تا روز پدیده شوم خشونت علیه زنان صعود می‌نماید. یکی از عوامل عمده این پدیده شوم عدم آگاهی اتباع  کشور از مسایل حقوقی و قانونی شان می‌باشد. در صورتیکه  هموطنان ما از حقوق و وجایب قانونی و شرعی‌شان اطلاع کافی داشته باشند، یقینآ که در میزان حق تلفی‌ها و قانون شکنی‌ها در جامعه کاهش بعمل می‌آید. یگانه راه علاج و محو خشونت علیه زنان این است که تمامی نهاد های ملی و بین المللی که در راستای آگاهی دهی فعالیت دارند، همراه با شهروندان با احساس و بیدار کشور بطور یک پارچه و منسجم علیه این پدیده شوم مبارزه نمایند.

قابل یاد آوری است که بخش آگاهی عامه حقوقی وزارت عدلیه، بیشتر از ده سال است که در راستای ارایه آگاهی‌های حقوقی سهم فعال داشته و همه روزه از طریق مکتب‌ها، مسجد‌ها، محل‌ها و اداره‌های دولتی و غیر دولتی به اتباع نیازمند؛ آگاهی حقوقی میدهند.

با توجه به ماده (56) قانون اساسی و با در نظرداشت استراتیژی های موجوده آگاهی عامه حقوقی و مسئولیت‌های که مطابق به ماده (12) قانون منع خشونت علیه زن، به وزارت عدلیه د.ج.ا.ا در راستای محو خشونت علیه زنان سپرده شده، وزارت عدلیه کمپاین سه ماهه آگاهی عامه حقوقی را در رابطه به محو خشونت علیه زنان در مرکز و ولایت‌های بلخ، هرات، بامیان، بدخشان و ننگرهار راه اندازی نموده است. در این کمپاین ، دوازده برنامۀ آموزشی در مورد محو خشونت علیه زنان برای (280) تن معلمان ذکور و اناث مکتب‌ها و (210) تن متنفذان و روسای شورا‌های محلی ولایت‌های متذکره، راه اندازی گردیده است.

همچنان برای (2800) تن محصلان پوهنتون‌های دولتی و خصوصی، پارچه‌های تمثیلی در رابطه به محو خشونت علیه زن و برای (420) تن شاگردان مکتب‌ها، مسابقه دانش حقوقی از طریق رادیو‌های محلی و مرکزی در مورد محو خشونت از طرف آمریت آگاهی‌های عامه حقوقی وزارت عدلیه راه اندازی گردیده است.  

قابل یاد آوری است که کمپاین‌های آگاهی عامه حقوقی تا اخیر سال 1395 ادامه خواهد داشت.