سید محمد "هاشمی" معین اداری وزارت عدلیه با معاون دفتر INL و رییس دفتر CSSP دیدار و گفت‌وگو کرد - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

سید محمد "هاشمی" معین اداری وزارت عدلیه با معاون دفتر INL و رییس دفتر CSSP دیدار و گفت‌وگو کرد

سید محمد "هاشمی" معین اداری وزارت عدلیه ج.ا.ا روز یک شنبه 10/11/1395، در دفتر کارش با آقای بیری معاون دفتر  INL، خانم کترین مدیر برنامه‌های محابس این دفتر و آقای جیسی ویلیمز رییس دفتر CSSP با حضور داشت جنرال قیوم صافی رییس بخش صنعتی ریاست عمومی محابس وزارت داخله و محمد صدیق "صدیقی" رییس عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال وزارت عدلیه، دیدار و گفت‌وگو نمود.

در این نشست دو طرف پیرامون کمک‌های ایالات متحده آمریکا با بخش مراکز اصلاح و تربیت اطفال وزارت عدلیه و ریاست عمومی محابس وزارت داخله بحث و گفت‌وگو نمودند.

معاون دفتر  INLگفت که با ایجاد اداره جدید در آمریکا، سطح کمک‌های ما کم خواهد شد ولی با آن هم محجوزین یک بخش عمده ما است و قسمی‌که در کنفرانس بروکسل و کنفرانس وارسا تعهد نموده ایم، به تعهدات خود همچنان متعهد بوده و همکاری‌های ما ادامه خواهد یافت. وی از معین وزارت عدلیه خواست تا نیاز‌ها و ضرورت‌های استراتژیک این وزارت را با آنها شریک سازد تا در راستای حل آنها با وزارت عدلیه همکاری نمایند.  

معین اداری وزارت عدلیه از کمک‌های ایالات متحده آمریکا با دولت افغانستان و خصوصاً وزارت عدلیه اظهار سپاس و قدردانی نموده گفت: ما باورمندیم که با به وجود آمدن اداره جدید در آمریکا در دوستی استراتژیک ما تغییری به وجود نخواهد آمد و دوستی استراتژیک ما همچنان ادامه خواهد یافت.   معین وزارت عدلیه از آنها خواست تا در راستای گسترش بدیل های حجز در تمام ولایات، در اعمار زیر بناها، تهیۀ تجهیزات، وسایط نقلیه و بخش های صنعتی، مراکز اصلاح و تربیت اطفال وزارت عدلیه و ریاست عمومی محابس را کمک و همکاری نمایند.

در پایان، دفتر INL در حدود هفده هزار (17000) جمپر زمستانی را برای ریاست محابس وزارت داخله و هزار (1000) جمپر زمستانی را برای مراکز اصلاح و تربیت اطفال وزارت عدلیه کمک نمود.