پروسه داوطلبی تدارک مقدار 90000 لیتر تیل پطرول و 60000 لیتر تیل دیزل - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

پروسه داوطلبی تدارک مقدار 90000 لیتر تیل پطرول و 60000 لیتر تیل دیزل

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی روغنیات مقدار 90000 لیتر تیل پطرول و 60000 هزار لیتر تیل دیزل مورد ضرورت وسایط وزارت عدلیه اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغانی از ریاست تهیه و تدارکات وزارت عدلیه واقع شیرپور از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی بدست آورند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به مبلغ (273000) ضمانت بانکی یا پول نقد از داوطلبان اخذ میگردد.