بیشتر از ۱۶ هزار و ۱۹۴ جریب زمین در سال مالی ۱۳۹۵ به نفع دولت فیصله شده است. - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

بیشتر از ۱۶ هزار و ۱۹۴ جریب زمین در سال مالی ۱۳۹۵ به نفع دولت فیصله شده است.

بر بنیاد قانون٬ ریاست عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه از حقوق مالی و منافع قانونی دولت به‌ویژه زمین و دارایی‌های منقول و غیر‌منقول در پیشگاه محاکم دفاع می‌نماید.

در همین حال کارمندان این اداره پس از سعی وتلاش های همه روزه توانسته‌ اند درسال مالی ۱۳۹۵،  به موازی ۱۶۱۹۴جریب و ۷ بسوه زمین ، ۲۷۱ باب دوکان، ۶ دربند حویلی ،۱ باب آپارتمان، ۳۸۳۴۶۱۰۳ افغانی و ۶۶۶۰۵۲.۶۶ ‌دالر امریکایی را در مرحله تمیز به نفع دولت حکم محاکم محترم را بدست بیاورند.

بر بنیاد احکام قانون قضایای دولت، تمام ادارات دولتی مکلف اند، درصورتیکه اموال منقول وغیر منقول شان توسط اشخاص وافراد مورد غصب قرار گرفته باشد اسناد ومدارک خود را با نماینده‌شان معرفی نمایند تا به‌طور مشترک از حقوق عامه دفاع نماییم .