رئیس مالی و اداری (اعلان مجدد) - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

رئیس مالی و اداری (اعلان مجدد)

شماره :

عنوان بست : رئیس مالی و اداری

وزارت/اداره : وزارت عدلیه          

بست : (2)                     

تعداد بست 1

موقعیت : کابل

ریاست : ریاست مالی و اداری

تاریخ اعلان:  10/28/2017                                      

تاریخ ختم اعلان: 11/05/2017        

 

وزارت عدلیه:

وزارت عدلیه ،  به عنوان نهاد کلیدی حکومتی مسئول، متعهد است که برای اتباع کشور خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی  را از طریق طرح، تسوید، تدقیق اسناد تقنینی و طی مراحل و  چاپ و نشر به موقع آن،‌ دفاع از دارایی های منقول و غیر منقول دولتی، ارائه مساعدت­های حقوقی رایگان به مظنونین و متهمین بی بضاعت، حل منازعات حقوقی در مرحله ابتدایی (قبل از ارجاع آن به محاکم)، ارائه آگاهی­های حقوقی به عموم مردم، ثبت جمعیت­ها و احزاب سیاسی و نظارت بر نحوۀ عملکرد آنها،‌ تجدید تربیت اطفال تحت حجز،‌ رهنمایی و هماهنگی  با ادارات دولتی در زمینۀ اجرای مکلفیت های حقوق بشری آنها و نظارت بر تطبیق میثاق های بین المللی حقوق بشری در ادارات دولتی و ترجمۀ اسناد حقوقی دولت را ارایه نماید.

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

هدف وظیفه :

رهبری، کنترول ، مدیریت و نظارت از امور مالی و اداری جهت عرضه بهتر خدمات ممکنه با منابع مالی دست داشته .             

 

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان های  کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه ریاست جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
 2.  کنترول و بررسی از ترتیب بودجه عادی ، انکشافی و نظارت از تحقق آن در همكاري با شعبات ذيربط  بمنظورتامین مصارف .
 3. دفاع از طرح بودجه  در وزارت مالیه به منظور تامین مصارف مطابق به  پلان پیش بینی شده وزارت.
 4. اتخاذ تدابیربه منظور حل مشکلات دربخش های بودجه عادی و انکشافی درنیمه سال مالی ( هنگام بازتوزیع بودجه ).
 5. نظارت از تحقق مصارف بودجه  طبق احكام قانون و مقررات نافذه  بمنظور حسابدهی شفاف.
 6. کنترول وبازرسی از تادیات بودجه های خارجی و کمک های بلاعوض جهت استفاده درست و مؤثر آن.
 7. حصول اطمینان از حفظ و مراقبت از ساختمان های وزارت و سیستم های موجوده ( ترمیم و فعال نگهداشتن سیستم آب رسانی، برق، تلیفون ،مرکز گرمی ،امورنجاری ،رنگمالی وپاک کاری و امور ترانسپورتی) وزارت.
 8. حصول اطمینان از جمع آوری عواید وزارت و تادیات آن به حسابات عواید وزارت مالیه به منظور بلند بردن سطح عواید دولت.
 9. مدیریت و نظارت از امور مربوط به فراهم آوری تسهیلات تکنالوجی معلوماتی به منظور فعال نگهداشتن سیستم شبکه های موجوده وزارت.
 10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست مالی و اداری .
 11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست مالی و اداری.
 12. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 13. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی و پالیسی مدیریت کارکردهای برنامه سی بی آر در هماهنگی با ریاست منابع بشری و واحد حمایوی برنامه سی بی آر/ کمیسیون اصلاحات اداری.
 14. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

نتایج متوقعه:

در ظرف دو ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چهارچوب نتایج برنامه سی بی آر و مسولیت ها/مکلفیت ها لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.

 

گذارش دهی :

رئیس مالی و اداری  برای معین مالی و اداری گزارش میدهد.

 

تحصیلات و تجارب:

 1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و(34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
 2. حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های: اداره تجارت، اقتصاد، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه، پالیسی اداره عامه، اداره منجمنت، مدیریت مالی و اداری و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.  
 3. حد اقل سه سال تجربه کاری در بخش های مالی و اداری.
 4. تسلط  به یکی از زبان های رسمی (دری و پشتو) وآشنایی(تحریر و تکلم) زبان انگلیسی.
 5. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

Contact Information

سید مختار هاشمی

متخصص استخدام

 

Sٍubmission Email:

hr.recruitment@moj.gov.af, ubaid_ebadi@hotmail.com

Compulsory Email in CC:

jobs@afghanexperts.gov.af

hashimi211@yahoo.com

Cell: 0777 191 414 , 0774 209 505