رئیس دیپارتمنت قوانین جزایی (اعلان مجدد) - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

رئیس دیپارتمنت قوانین جزایی (اعلان مجدد)

شمارۀ اعلان وظیفه:

عنوان وظیفه:   رئیس دیپارتمنت قوانین جزایی

تعداد بست:  1    

بست:  (2)

وزارت/اداره:  عدلیه

بخش مربوطه:  ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی

تاریخ اعلان: 10/28/2017                                 

تاریخ ختم اعلان: 11/05/2017

 

وزارت عدلیه :

وزارت عدلیه،  به عنوان نهاد کلیدی حکومتی مسئول، متعهد است که برای اتباع کشور خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی  را از طریق طرح، تسوید، تدقیق اسناد تقنینی و طی مراحل و  چاپ و نشر به موقع آن،‌ دفاع از دارایی های منقول و غیر منقول دولتی، ارائه مساعدت­های حقوقی رایگان به مظنونین و متهمین بی بضاعت، حل منازعات حقوقی در مرحله ابتدایی (قبل از ارجاع آن به محاکم)، ارائه آگاهی­های حقوقی به عموم مردم، ثبت جمعیت­ها و احزاب سیاسی و نظارت بر نحوۀ عملکرد آنها،‌ تجدید تربیت اطفال تحت حجز،‌ رهنمایی و هماهنگی  با ادارات دولتی در زمینۀ اجرای مکلفیت های حقوق بشری آنها و نظارت بر تطبیق میثاق های بین المللی حقوق بشری در ادارات دولتی و ترجمۀ اسناد حقوقی دولت را ارایه نماید.

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

 

هدف وظیفه:

مدیرت و نظارت از طرح تسوید و تدقیق( قوانین، فرامین مقرره ها ،اساسنامه ها ،تعدیلات ،ضمایم‌،ایزاد وحذف در آنها ومصوبات شورای وزیران دارای ماهیت تقنینی) ، ارایه مشوره های قانونی، رهنمايي اعضاي مسلکي، اشتراک در جلسات تقنینی ومقایسه قوانین افغانستان با قوانین سایر کشور ها در عرصه قوانین جزایی.

 

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
 2. مدیریت و نظارت از تسوید و تدقیق ابتدایی طرح اسناد تقنینی در عرصه قوانین جزایی به منظور مطابقت اسناد متذکره با احکام شرعی، سایر قوانین و کنوانسیون های بین المللی نافذه
 3. مدیریت و نظارت از ارایه مشوره های قانونی به وزارت ها و ادارات دولتی در عرصه قوانین جزایی جهت رفع مشکلات مربوط
 4. تدویر جلسات تسوید و تدقیق اسناد تقنینی در عرصه قوانین جزایی به اشتراک نمایندگان ادارات ذیربط.
 5. اجرای تحقیقات علمی حقوقی در عرصه قوانین جزایی و استفاده از نتایج تحقیق حین طرح، تسوید و تدقیق قوانین
 6. اشتراک در جلسات تقنینی مربوط عرصه قوانین جزایی در سایر ادارات عندالضرورت جهت ابراز نظر در مرحله طرح و تسوید قوانین مربوط.
 7. اشتراک درجلسات تدقیق نهائی اسناد تقنینی در کمیته اجرائیه انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی ـ حقوقی.
 8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط.
 9. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
 10. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی و پالیسی مدیریت کارکردهای برنامه سی بی آر در هماهنگی با ریاست منابع بشری و کمیسیون اصلاحات اداری.
 11. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارش دهی:      

رئیس دیپارتمنت قوانین جزایی به رئیس عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی  گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب:

 1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7 (و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی و ماده 24 اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی ذکر گردیده است.
 2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: حقوق یا شرعیات  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
 3. داشتن حداقل 75 فیصد اوسط نمرات دوره تحصیلی لیسانس
 4. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 5. بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با یکی از زبان های بین المللی.
 6. مهارتهای کامپیوتر مربوط به بست

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

Contact Information

سید مختار هاشمی

متخصص استخدام

 

Sٍubmission Email:

hr.recruitment@moj.gov.af, ubaid_ebadi@hotmail.com

Compulsory Email in CC:

jobs@afghanexperts.gov.af

hashimi211@yahoo.com

Cell: 0777 191 414 , 0774 209 505