رئیس دیپارتمنت مطالعه تشریح وآموزش قوانین (اعلان مجدد) - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

رئیس دیپارتمنت مطالعه تشریح وآموزش قوانین (اعلان مجدد)

شمارۀاعلان وظیفه:

عنوان وظیفه:  رئیس دیپارتمنت مطالعه تشریح وآموزش قوانین

تعداد بست:  1

بست:  (2)

وزارت/اداره:  عدلیه

بخش مربوطه:   ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی

تاریخ اعلان:    10/28/2017                          

تاریخ ختم اعلان:  11/25/2017      

 

وزارت عدلیه:

وزارت عدلیه ،  به عنوان نهاد کلیدی حکومتی مسئول، متعهد است که برای اتباع کشور خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی  را از طریق طرح، تسوید، تدقیق اسناد تقنینی و طی مراحل و  چاپ و نشر به موقع آن،دفاع از دارایی های منقول و غیر منقول دولتی، ارائه مساعدت­های حقوقی رایگان به مظنونین و متهمین بی بضاعت، حل منازعات حقوقی در مرحله ابتدایی (قبل از ارجاع آن به محاکم)، ارائه آگاهی­های حقوقی به عموم مردم، ثبت جمعیت­ها و احزاب سیاسی و نظارت بر نحوۀ عملکرد آنها،تجدید تربیت اطفال تحت حجز،رهنمایی و هماهنگی  با ادارات دولتی در زمینۀ اجرای مکلفیت های حقوق بشری آنها و نظارت بر تطبیق میثاق های بین المللی حقوق بشری در ادارات دولتی و ترجمۀ اسناد حقوقی دولت را ارایه نماید.

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از مطالعه و تشریح قوانین، روند تحقیقات علمی – حقوقی  و ارایه آموزش های حقوقی – تقنینی  به منظور استفاده از منابع معتبر علمی حقوقی و ارتقای ظرفیت در قسمت تسوید و تدقیق اسناد تقنینی.

 

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ریاست دیپارتمنت مطالعه، تشریح و آموزش قوانین در مطابقت به پلان کاری ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی.
 2. مدیریت و نظارت از  پروسه  طرح، دیزاین و تدویر برنامه های آموزش های حقوقی – تقنینی (ستاژ تقنینی، مشاورین حقوقی سایر ادارات و ستاژ تقنین) جهت حصول اطمینان از موثریت برنامه های آموزشی.  
 3. مدیریت و نظارت روند ایجاد ستاژ تقنینی و تدوین و انکشاف نصاب درسی مربوط، جهت تربیه کادر ورزیده در بخش تسوید و تدقیق اسناد تقنینی.
 4.  تدویر جلسات رهنمودی با کارکنان مسلکی، متخصصین و مشاورین حقوقی سایر ادارات دولتی به منظور بهتر شدن شیوه های تسوید و تدقیق اسناد تقنینی.
 5. مطالعه اسناد تقنینی نافذه جهت دریافت خلا ها و نواقص موجود در مطابقت با شریعت اسلام و قوانین نافذه کشور  و میثاق های بین المللی که افغانستان به آن الحاق نموده است.
 6. تشریح اسناد تقنینی از طریق رسانه ها جهت وضاحت بیشتر و تنویر اذهان عامه  
 7. مدیریت و نظارت از روند تحقیقات علمی حقوقی اعضای مسلکی تحقیق و ریسریچ به منظور استفاده از نتایج تحقیق در تسوید اسناد تقنینی.
 8. طرح و ترتیب پروپوزل ها به منظور جلب کمک های مالی و تخنیکی نهاد همکار در بخش ایجاد و بهبود سیستم تحقیقات علمی حقوقی 
 9. اشتراک در جلسات طرح ابتدایی اسناد تقنینی و جلسات کمیته اجراییه جهت ابراز نظریات و پیشنهادت موثر حقوقی.
 10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت تا رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به منابع بشری.
 11. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 12. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی و پالیسی مدیریت کارکردهای برنامه سی بی آر در هماهنگی با ریاست منابع بشری و کمیسیون اصلاحات اداری.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارشدهی:        

رئیس دیپارتمنت مطالعه، تشریح و آموزش قوانین به رئیس عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب:

 1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7)و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی و ماده 24 اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی ذکر گردیده است.
 2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: حقوق یا شرعیات  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
 3. داشتن تخصص در حقوق شرعی و آشنایی کامل با تمام قوانین نافذه کشور خصوصا قوانین عدلی و قضایی
 4. داشتن مهارت کامل در تحقیق و تدقیق، تدوین مسایل حقوقی و انکشاف نصاب تدریسی بخش حقوقی.
 5. داشتن حداقل 75 فیصد اوسط نمرات دوره تحصیلی لیسانس
 6. حد اقل سه  سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 7. دانستنیکی از زبان های رسمی (دری و پشتو) و یکی از زبان های عربی یا انگلیسی.
 8. مهارتهای کامپیوتر مربوط به بست

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

Contact Information

سید مختار هاشمی

متخصص استخدام

 

Sٍubmission Email:

hr.recruitment@moj.gov.af, ubaid_ebadi@hotmail.com

Compulsory Email in CC:

jobs@afghanexperts.gov.af

hashimi211@yahoo.com

Cell: 0777 191 414 , 0774 209 505