رئیس های عدلیه ولایات: پکتیا، بدخشان، پروان، بلخ، کندهار، هرات، بغلان، زابل، لغمان و کندز (اعلان مجدد) - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

رئیس های عدلیه ولایات: پکتیا، بدخشان، پروان، بلخ، کندهار، هرات، بغلان، زابل، لغمان و کندز (اعلان مجدد)

شمارۀاعلان وظیفه :

عنوان وظیفه:    رئیس  های عدلیه ولایات (پکتیا، بدخشان، پروان، بلخ، کندهار، هرات، بغلان، زابل، لغمان و کندز) (اعلان مجدد) 

تعداد بست:    (10)            

بست:   (2)

وزارت/اداره:  عدلیه

بخش مربوطه:   ریاست عدلیه ولایتی

تاریخ اعلان:   10/28/2017                           

تاریخ ختم اعلان:  11/05/2017

 

پس منظر وزارت عدلیه،

  به عنوان نهاد کلیدی حکومتی مسئول، متعهد است که برای اتباع کشور خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی  را از طریق طرح، تسوید، تدقیق اسناد تقنینی و طی مراحل و  چاپ و نشر به موقع آن،‌ دفاع از دارایی های منقول و غیر منقول دولتی، ارائه مساعدت­های حقوقی رایگان به مظنونین و متهمین بی بضاعت، حل منازعات حقوقی در مرحله ابتدایی (قبل از ارجاع آن به محاکم)، ارائه آگاهی­های حقوقی به عموم مردم، ثبت جمعیت­ها و احزاب سیاسی و نظارت بر نحوۀ عملکرد آنها،‌ تجدید تربیت اطفال تحت حجز،‌ رهنمایی و هماهنگی  با ادارات دولتی در زمینۀ اجرای مکلفیت های حقوق بشری آنها و نظارت بر تطبیق میثاق های بین المللی حقوق بشری در ادارات دولتی و ترجمۀ اسناد حقوقی دولت را ارایه نماید.

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

هدف وظیفه:

مدیریت ورهبری  از ارایه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقیدر مطابقت با  قوانین نافذه کشور ومیثاق های بین المللی حقوق بشر در سطح ولایات.

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار، سالانه ریاست  در مطابقت با استراتیژی و اهداف و ماموریت وزارت.
 2. مدیریت و نظارت از تطبیق طرزالعمل های اجراات ریاست عدلیه با رویکرد ساده سازی پروسیجر های کاری جهت تطبیق بهتر فعالیت ها .
 3. مطالعه دقیق ساختار تشکیلاتی ریاست با توجه به حجم کاری و اهداف و ماموریت ریاست عدلیه و ارایه پیشنهادات مشخص در بهبود ساختار تشکیلاتی به کمیته تشکیلات در مرکز.
 4. حصول اطمنیان از صدور جواز رهنمای  معاملات، عریضه نویسان و نظارت از دفاتر احزاب سیاسی و جمعیت ها  در ولایت مربوطه.
 5. ایجاد میکانیزم معاصر نظارت و ارزیابی  جهت حصول اطمینان از موثریت ارایه خدمات عدلی و حقوقی در سطح ولایت.
 6. مدیریت و نظارت از امور مربوط به ارایه مساعدت های حقوقی برای مظنونین و متهمین بی بضاعت در مراحل محاکماتی به منظور تامین عدالت اجتماعی.
 7. تامین هماهنگی بین ادارات دولتی و غیر دولتی، جهت تنظیم و پیشبرد بهتر امور در سطح ولایت.
 8. مدیریت و نظارت از تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم توسط کارمندان تحت اثر جهت تنفیذ و تطبیق قانون نافذه کشور.
 9. تدویر جلسات شواری عالی مرکزاصلاح و اشتراک در سایر جلسات مرتبط در سطح ولایت به منظور حل مشکلات اطفال تحت حجز.
 10. حصول اطمنیان از تطبیق قوانین نافذه کشور ومیثاق های بین المللی حقوق بشر جهت رعایت حقوق بشر و تساوی جندر.
 11. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست عدلیه ولایتی.
 12. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام وزارت وولایتبمنظور مطلع ساختن مقامات ذیربط از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط.
 13. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
 14. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی .
 15. درصورت لزوم منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت راتشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 16. اجرای سایر وظایفی که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارشدهی:        

رئیس عدلیه ولایتی به مقام وزارتگزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب کاری:

 1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج ماده (7)و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
 2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: حقوق و شرعیات و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
 3. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 4. بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 5. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

Contact Information

سید مختار هاشمی

متخصص استخدام

 

Sٍubmission Email:

hr.recruitment@moj.gov.af, ubaid_ebadi@hotmail.com

Compulsory Email in CC:

jobs@afghanexperts.gov.af

hashimi211@yahoo.com

Cell: 0777 191 414 , 0774 209 505