اعلان کاریابی - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
معاون و دایرکتر شورای حکمیت سازمان سارک
معاون و دایرکتر شورای حکمیت سازمان سارک
Feb 14, 2018 -
نرس
شماره MoJ-Internship-004 عنوان وظیفه: نرس اداره: وزارت عدلیه مدت کار: 11 ماه اوقات کاری: مطابق به قانون کار دولت جمهوری اسلامی افغانستان امتیازات: ماهانه مبلغ (10000) افغانی که از طرفدفتر GIZ پرداخت می شود. جنسیت:...
Feb 14, 2018 -
کار آموز
شماره MoJ-Internship-004 عنوان وظیفه: کار آموز تعداد بست : 10 اداره: وزارت عدلیه مدت کار: 11 ماه اوقات کاری کارآموز: مطابق به قانون کار دولت جمهوری اسلامی افغانستان امتیازات: ماهانه مبلغ (10000) افغانی که از طرف دفتر GIZ...
Feb 05, 2018 -