اعلان کاریابی - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر عمومی انسجام پروژه های غیر اختیاری
عنوان وظیفه : مدیر عمومی انسجام پروژه های غیر اختیاری بست : 4 ریاست: ارتباط خارجه وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: کابل – وزیر اکبر خان سرک 15 کوچه سوم گزارش دهی به: آمر هماهنگی با موسسات و انسجام پروژه های غیر...
Jun 09, 2018 -
مدیر عمومی ارتباط خارجه
عنوان وظیفه : مدیر عمومی ارتباط خارجه بست : (4) ریاست: ارتباط خارجه وزارت و یا اداره: عدلیه موقعیت : کابل- وزیر اکبر خان سرک 15 کوچه سوم گزارش دهی به: رئیس ارتباط خارجه گزارشگیری از: کارمند بخش تاریخ نشر اعلان :...
Jun 09, 2018 -
عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین مدنی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین مدنی بست : 5 ریاست: عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی ــ حقوقی وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: کابل تعداد: یک بست گزارش دهی به: رئیس دیپارتمنت قوانین...
Jun 09, 2018 -
عضو مسلکی قوانین کار واداره
عنوان وظیفه : عضو مسلکی قوانین کار واداره بست : 5 ریاست: عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی ــ حقوقی وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: کابل تعداد یک بست گزارش دهی به: رئیس دیپارتمنت قوانین کار...
Jun 09, 2018 -
عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین تعلیمی، فرهنگی وصحت
عنوان وظیفه: عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین تعلیمی، فرهنگی وصحت بست : ۵ ریاست: عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی ــ حقوقی وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: کابل تعداد: یک بست گزارش دهی به: رئیس دیپارتمنت قوانین...
Jun 09, 2018 -
عضو آمریت آموزش دیپارتمنت مطالعه تشریح وآموزش قوانین
عنوان وظیفه : عضو آمریت آموزش ( دیپارتمنت مطالعه تشریح وآموزش قوانین) رتبه بست: ( 4 ) تعداد بست: یک بست بخش مربوط: ریاست عمومی انستیتوت امورقانونگذاری وتحقیقات علمی ـ حقوقی اداره مربوط: وزارت عدلیه موقعیت: کابل گزارشدهی به:...
Jun 09, 2018 -
عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین بین الملل و حقوق بشر
عنوان وظیفه : عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین بین الملل و حقوق بشر بست : 4 ریاست: عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی ــ حقوقی وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: کابل تعداد : یک بست گزارش دهی به: رئیس دیپارتمنت قوانین...
Jun 09, 2018 -
عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین تجارتی وسکتور خصوصی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین تجارتی وسکتور خصوصی بست : 4 ریاست: عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی ــ حقوقی وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: کابل تعداد: یک بست گزارش دهی به: رئیس دیپارتمنت قوانین...
Jun 09, 2018 -
عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین اقتصادی ومالی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین اقتصادی ومالی بست : 4 ریاست: عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی ــ حقوقی وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: کابل تعداد : یک بست گزارش دهی به: رئیس دیپارتمنت قوانین اقتصادی...
Jun 09, 2018 -
عضومسلکی دیپارتمنت قوانین تعلیمی ، فرهنگی و صحت
عنوان وظیفه : عضومسلکی دیپارتمنت قوانین تعلیمی ، فرهنگی و صحت بست : 4
Jun 09, 2018 -
صفحه 1 از 2
قبل12بعد