معاهدات بين المللي

شماره

عنوان

شماره مسلسل جريده رسمي

1

معاهدات : معاهدۀ منع آزمايش هاي ذروي در فضأ وماوراي جو و زير آب دولت پادشاهي افغانستان

بخش دوم موافقتنامه ها

8

2

ميثاق وين راجع به مناسبات ديپلوماسي

41

3

موافقت نامۀ همکاري فرهنگي بين دولت پادشاهي افغانستان و جمهوريت سوسيالستي چکوسلواکيا

ميثاق وين راجع به مناسبات ديپلوماسي بخش (۲)

42

4

تصويب شوري راجع به الحاق افغانستان به ميثاق تساوي أجرت زن ومرد در مقابل کار هم ارزش به حضور مبارک اعليحضرت معظم همايوني .

حکم نمبر ١٦١- ٤٠٨ ٢ مورخ ٢/ثور/١٣٤٨ راجع به ميثاق شماره صدم در باره تساوي أجرت زن ومرد در مقابل کار هم ارزش .

137

5

تصويب شوري در باره ميثاق شماره (١١١) راجع به تبعيض در استخدام وشغل .

ميثاق شماره ١١١ راجع به : تبعيض در استخدام و شغل .

142

6

ميثاق توحيد بعضي مقررات حمل ونقل هوائي بين اللملي مؤرخ ١٢/اکتوبر/ ١٩٢٩ ورسا .

145

7

معاهدۀ عدم انتشار سلاح ذروي .

154

8

پروتوکول مؤرخ ٢٨/سبتمبر/١٩٥٥ لاهه حاوي تعديل ميثاق توحيد بعضي مقررات حمل ونقل هوائي بين المللي .

164

9

فرمان شماره ١٦٠ مورخ ‫١٣٦٥/٧/٢ هيأت رئيسه شوراي انقلابي جمهورى دموکراتيک افغانستان درباره الحاق جمهورى دموکراتيک افغانستان به ميثاق بين المللي کانتينر هاي محفوظ .

622

10

ميثاق جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه مصئونيت هوانوردي ملکي .

568

11

کنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان (۲۸ جولاي ۱۹۵۱)

902

12

موافقتنامه هاي تبادله، تحويلدهي و انتقال محبوسين في مابين جمهوري اسلامي افغانستان و کشورهاي فدراسيون روسيه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجکستان

931

13

ميثاق مبارزه عليه فساد ادارى

936

14

موافقتنامه همکاري بين ج.ا.ا و جمهوري اسلامي ايران در زمينه حفظ نباتات و قرنطينيۀ گياهي.

موافقتنامه راجع به تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري ج.ا.ا و جمهوري اسلامي ايران.

موافقتنامه استرداد مجرمين بين ج.ا.ا و جمهوري اسلامي ايران.

موافقتنامه همکاري قضايي بين ج.ا.ا و جمهوري اسلامي ايران.

معاهده حسن همجواري، دوستي و همکاري بين ج.ا.ا و جمهوري مردم چين

941

15

کنوانسيون چارچوب کاري سازمان صحي جهان راجع به کنترول و نظارت تنباکو .

942

ليست ميثاق ها و معاهدات بين المللي حقوق بشر که افغانستان آنها را تصويب کرده است.


شماره

نام ميثاق

تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد

تاريخ امضا توسط افغانستان

تاريخ تصويب توسط افغانستان

1

کنوانسيون بين المللي رفع هرگونه تبعيض نژادي

21 دسامبر 1965

14 اگست 1980

5 مارچ 2003

2

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 1

16 دسامبر 1966

الحاق

24 جنوري 1983

3

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

16 دسامبر 1966

الحاق

24 جنوري 1983

4

کنوانسيون رفع کليه تبعيضات عليه زنان

18 دسامبر 1979

14 اگست 1980

5 مارچ 2003

5

کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتارها و مجازات هاي بي رحمانه، غير انساني يا موهن

10 دسامبر 1984

4 فبروري 1985

1 اپريل 1987

6

کنوانسيون حقوق کودک

20 نوامبر 1989

27 سپتامبر 1990

28 مارچ 1994

7

پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در مورد عدم شموليت اطفال در منازعات مسلحانه

25 مي 2000

الحاق

24 سپتامبر 2003

8

پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در مورد قاچاق، استفاده جنسي و عکس برداري برهنه از اطفال

25 مي 2000

الحاق

19 سپتامبر 2002

  1. اين ميثاق داراي دو پروتکل اختياري مي باشد که تا هنوز از جانب افغانستان امضا نه شده است.

-------------------------------------------------------------------

ليست ساير ميثاق هاي مرتبط با حقوق بشر که از جانب افغانستان تصويب شده اند:


شماره

نام کنوانسيون

تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد

تاريخ امضا توسط افغانستان

تاريخ تصويب توسط افغانستان

1

کنوانسيون بين المللي جلوگيري از کشتار جمعي(ژنوسايد) بي رحمانه

نيويارک، 19 دسامبر 195%

 

22 مارچ 1956

2

کنوانسيون برده داري 2

جنوا، 25 سپتامبر 1926

16 اگست 1954

 

3

کنوانسيون منع قاچاق انسان و بهره کشي جنسي

نيويارک، 21 مارچ 1950

الحاق 21 مي 1985

 

4

اعلاميه روم، اصول محکمه بين المللي جرايم جنگي

17 جولاي 1998

 

10 فبروري 2003

5

کنوانسيون ملل متحد بر عليه جرايم سازمان يافته فرامليتي و پروتکل هاي آن بر عليه قاچاق مهاجرين از طريق خشکه، بحر و هوا و جلوگيري و ممنوعيت مجازات قاچاقي، به ويژه براي زنان و اطفال

15 نوامبر 2000

14 دسامبر 2000

24 سپتامبر 2000

  1. اين کنوانسيون در سال 1955 تعديل شده است.

-------------------------------------------------------------------

کنوانسيون هاي مرتبط با معيارهاي و سازمان بين المللي کار که از جانب افغانستان تصويب شده اند:


شماره

نام کنوانسيون

تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد

تاريخ امضا توسط افغانستان

تاريخ تصويب توسط افغانستان

1

کنوانسيون استراحت در هفته (صنايع)

17 نوامبر 1921

 

12 جون 1939

2

کنوانسيون پاداش مساوي

29 جون 1951

 

22 اگست 1969

3

کنوانسيون لغو کار اجباري

25 جون 1975

 

16 مي 1963

4

کنوانسيون استراحت در هفته (تجارت و دفتر داري)

26 جون 1957

 

16 مي 1963

5

کنوانسيون منع تبعيض (استخدام و اشتغال)

25 جون 1958

 

1 اکتوبر 1969