معرفي مختصر رياست عمومی مساعدت هاي حقوقي:

ریاست عمومی مساعدت های حقوقی یکی از ادارات مربوط وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان است .هدف کاری این ریاست دفاع از حقوق مظنونین ومتهمین بی بضاعت وارایه مشوره های حقوقی بصورت رایگان ودسترسی آنها بعدالت میباشد .

مطابق به ماده 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان وقانون وکلای مدافع ومقرره مساعدت های حقوقی وپالیسی ملی مساعدت های حقوقی این اداره در مرکز وشعبه مربوط آن در ولایات در قضایای جنائی برای مظنونی ومتهمین بی بضاعت ودر قضایای مدنی برای زنان واطفال بی بضاعت مساعدت حقوقی می نماید در اولویت قراردارد.

اداره مساعدت های حقوق اداری اهداف ، وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد .

- فراهم  آوری زمینه دسترس مظنونین ومتهمین بی بضاعت به مساعدت های حقوقی رایگان .

- تامین حقوق مظنون ومتهم بی بضاعت در اداریه مساعدت حقوقی .

- ارایه مساعدت حقوقی قابل اعتماد به مظنون ومتهم بصورت دوامدار .

- تنظیم ارایه مساعدت های حقوق رایگان توسط وکلای مدافع .

- انسجام فعالیت مساعدین حقوقی اداره مساعدت های حقوقی وموسسات غیر دولتی دارنده جواز فعالیت ارایه مساعدت های  حقوقی در قضایای جزائی ومدنی .

- نظارت از مساعدت های حقوقی و ارزیابی اجراآت مساعدین حقوقی .

- توظیف مساعدحقوقی درهرمرحله از تعقیب عدلی برای مظنون ومتهم بی بضاعت.

- حصول اطمینان از همکاری مسولین ادارات حقوقی وعدلی بامساعدین حقوقی مربوط حین انجام وظیفه .

- درصورت امکان توظیف مساعد حقوقی غرض ارایه مساعدت حقوقی ازقضایای مدنی برای زنان واطفال بی بضاعت .

- جمع آوری احصائیه دقیق مساعدت های ارایه شده به مظنونین ومتهمین .

- نظارت از اجراآت مساعدین حقوقی مربوط در هر مرحله از تعقیب عدلی .

تاریخچه :

این ریاست در سال 1368 مطابق به فیصله شورای وزیران وتوشیح ریاست دولت وقت درچوکات ستره محکمه ایجاد وتا ختم سال 1386درساحه قضای کشور فعالیت نموده است .از آغاز سال 1387مطابق به فرمان (111) مورخ 4/9/1386 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان این ریاست با پرسونل آن از تشکیل ستره محکمه جدا شده ودر چوکات وزارت عدلیه قرارگرفت .این ریاست فعلاً  در 26ولایت دارای آمریت های مساعدت های حقوقی بوده که مساعدین آن به اساس پروسه رقابتی تقرر حاصل نموده دارای تحصیلات عالی وجواز وکالت دفاع میباشد .که تعدادشان به 92 تن مساعد حقوقی میرسد .

این ریاست دارای بورد مستقل مساعدت های حقوقی بوده که دارای هفت عضو بورده ،متشکل از نمایندگان با صلاحیت پوهنحی شرعیات و پوهنحی حقوق پوهنتون کابل انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان – کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان – وزارت عدلیه –وزارت امور زنان ونماینده منتخب موسسات ارایه کننده مساعدت های حقوقی غیر دولتی میباشد . این بورد دارای رئیس ،معاون وسکرتریت بوده ،سکرتریت آنرا ریاست عمومی مساعدت های حقوقی بدوش دارد .

این بورد درهرماه یکبار جلسه عادی داشته ومیتواند جلسات فوق العاده نیر دایرکنند وظایق وصلاحیت آن در ماده (20) مقرره مساعدت های حقوقی پیش پیشبینی  گردیده است .