معرفي مختصر رياست دفتر مقام

رياست دفتر مقام وزارت عدليه جهت انسجام و هماهنگي امور داخلي وزارت و تامين ارتباط با ساير وزارت خانه ها، ارگان هاي دولتي و مردم تشکيل يافته است. مهمترين وظايف اين رياست قرار ذيل است:

 • تامين و تنظيم ارتباطات رسمي وزارت عدليه با وزارت خانه ها، ادارات دولــتي و ســاير موســسات از طريق شعبات ذيربط.
 • دريافت و ارسال اوامر، مکاتيب و هدايات خاص مقام وزارت و معينان به مراجع مربوطه.
 • تسليمي و اخذ مکاتيب محرمانه و خاصي که از ساير مراجع به وزارت عدليه مواصلت مي ورزد و ارائه آن به مقام وزارت و معينان.
 • تسليمي دوسيه ها، مکاتيب و پيشنـهادات که به مرکـز مواصلت مي نمايد جـهت اخـذ هدايـت لازم و اجراي آن بعد از کسب هدايت.
 • حصول احکام و هدايات مقام وزارت و ابلاغ آن به مراجع مربوطه.
 • جمع آوري راپور از اجراآت انجام يافته تمام ادارات مربوط وزارت و تحليل و ارزيابي اجراآت بطور ماهوار، ربعوار و سالانه جهت بررسي و رفع نواقص.
 • ترتيب اجنداي جلسات کاري وزارت، تنظيم جلسات شوراي رهبري وزارت و اشتراک در جلسات آن.
 • ترتيب فيصله هاي جلسات شوراي رهبري و ابلاغ آن به مراجع ذيربط.
 • ترتيب اسناد و پلان ملاقات هاي کاري مقام وزارت و معينان.

رياست دفتر داراي سه بخش مديريت مطبوعاتي و سخنگو، مديريت عمومي اسناد و ارتباط و مديريت عرايض مي باشد.
مديريت مطبوعاتي و سخنگو براي انعکاس سريع و بهنگام اخبار، رويدادها و کارکردهاي اين وزارت از طريق رسانه هاي گروهي و نشريات وزارت عدليه جهت آگاهي عمومي تشکيل يافته است. اين مديريت داراي وظايف ذيل مي باشد:

 • جمع آوري کليه اخبار، گزارش ها و عملکردهاي وزارت و تحليل و ارزيابي آن.
 • ارائه گزارش ها و عملکردهاي وزارت به رسانه هاي گروهي، مجله عدالت، وب سايت وزارت عدليه و ديگر نشريات مربوط به وزارت عدليه.
 • ترتيب بيانيه هاي مطبوعاتي مقام وزارت.
 • هماهنگي، ارتباط و همکاري با رسانه هاي گروهي.
 • ارايه مشوره هاي مطبوعاتي به مقامات وزارت.
 • همکاري و هماهنگي در برگزاري سمينارها، کنفرانسها و کارگاههاي آموزشي وزارت عدليه.
 • حضور در مجالس هيات رهبري وزارت و ملاقاتهاي مقامات وزارت.
 • بيان موقف و موضع گيري وزارت در مسايل مربوط وزارت.
 • تحليل و ارزيابي اخبار و گزارشهاي منتشره در رسانه هاي گروهي.

مديريت عمومي اسناد و ارتباط در راستاي تامين ارتباط داخلي و بيروني وزارت وظايف ذيل را بر عهده دارد:

 • ارسال اوامر مقام وزارت و احکام و مصوبات شوراي وزيران به مراجع مربوطه.
 • ارسال اوامر مقام وزارت به شعبات مربوطه وزارت در مرکز و ولايات.
 • تعقيب و پيگيري هدايات و اوامر مقام وزارت.
 • اخذ و حفظ مکاتيب خاص و محرمانه.
 • تحرير و درج احکام مقام وزارت.
 • کنترل از امور سکرتريت مقام وزارت و معينيت ها.

مديريت عمومي عرايض و پذيرش داراي وظايف ذيل است:

 • پذيرش و دريافت عرايض حقوقي غرض حصول احکام مقام وزارت.
 • ثبت عرايض بعد از صدور حکم و تسليمي آن به مراجعين.