وظایف و مسئوولیت های وزارت عدلیه ج.ا.ا

وزارت عدليه ج.ا.ا، یکی از اداره های مرکزی حکومت است. وظایف و مسئوولیت های عمده آن به گونۀ موردوار در زیر نگاشته شده است :

• ترتيب مسوده هاي قوانين و فرامين مقام رياست جمهوري اسلامي افغانستان.

• ابراز نظر راجع به مطابقت قراردادهاي حقوقي و بين المللي، مقاوله ها(کنوانسيونها) و موافقتنامه هاي تجارتي خارجي با قوانين جمهوري اسلامي افغانستان.

• مطالبه و بررسي نظريات وزارت ها و ادارات راجع به مسوده هاي قوانين و مقرره هاييکه از طرف آنها طرح ميگردد و تکميل آن قوانين و مقرره ها با همکاري متخصصين وزارت ها و ادارات مربوطه.

• ارائه مشوره هاي قانوني و حقوقي به وزارت ها و ادارات دولتي.

• دفاع از ملکيت و منافع مادي دولت و در صورت لزوم اقامه دعوي عليه مديونين دولت.

• دفاع از حقوق ملکيت، کار، خانواده و ساير حقوق مدني اتباع به اساس شکايت آنان، و اتخاذ تدابير جهت تعميل فيصله هاي صادرۀ محاکم راجع به منازعات حقوق مدني.

بیشتر

اخبار

بیشتر